BOZP a PO

Oblasti BOZP a PO je v posledních letech věnována velká pozornost a dle kvality zajištění ochrany zdraví a požární ochrany je hodnocena úroveň pracovní kultury firmy. Pro kvalitní zajištění této oblasti je nutná znalost zákonů a vyhlášek a jejich zavádění do praxe.

Naše společnost prověří aktuální stav dokumentace, zkontroluje pracoviště, doporučí změny v interních předpisech. Poté následuje intenzivní kontrola až do splnění všech předepsaných opatření.

Svěřte oblast BOZP a PO do rukou naší firmy a získáte profesionální službu, která zabezpečí nezávislou kontrolu a realizaci opatření zkvalitňujících bezpečnost při všech činnostech ve Vaší firmě. Zároveň budete mít jistotu okamžité aplikace aktuálních znění zákonů a vyhlášek do interních předpisů a praxe.

V oblasti BOZP Vám zajistíme:

 • Tvorbu veškeré dokumentace v oblasti BOZP jako jsou např.:
  – Směrnice řízení BOZP v podniku
  – Směrnice pro přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek
  – Směrnice pro práci ve výškách
  – Místní provozní řád skladu
  – Směrnice – zakázané práce ženám a mladistvým
  – Traumatologický plán a další směrnice
 • Hodnocení rizik
 • Odbornou pomoc při výběru osobních ochranných pracovních pomůcek
 • Vstupní a periodické školení zaměstnanců
 • Kompletní agendu v oblasti pracovních úrazů (vedení evidence, zpracování a vyhodnocení nápravných    opatření)
 • Konzultaci a pomoc při zavádění certifikace dle ISO 18001
 • Navržení a provádění systému interních auditů BOZP

V oblasti PO Vám zajistíme:

 • Tvorbu veškeré dokumentace v oblasti PO jako je např.:
  – Evakuační plán
  – Požární poplachová směrnice
  – Řád ohlašovny požáru
  – Požární řády a další směrnice
 • Školení požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Navržení a provádění systému interních auditů PO