Environmentální služby

Oblast odpadového hospodářství a životního prostředí je jednou z nejsložitějších, co se týče znalostí platných zákonů a vyhlášek. Evropské normy jsou navíc čím dál přísnější. Profesionální servis v této oblasti Vám přinese úsporu nákladů a minimalizaci rizik vyplývajících z kontrol
orgánů životního prostředí.

Naše firma provede ekonomický rozbor v oblasti zneškodňování odpadů a povinné ochrany životního prostředí. Zásluhou optimalizace těchto činností se sníží náklady vynaložené na tuto oblast a zamezí případným sankcím ze strany orgánů státní správy.

Nabízíme tyto služby:

 • Audit odpadového hospodářství
 • Vedení průběžné evidence odpadů a zpracování ročního hlášení o produkci odpadů
 • Odstraňování odpadů ostatních i nebezpečných látek
 • Posuzování vlivů na životní prostředí procesem EIA
 • Činnost odpadového hospodáře
 • Školení zaměstnanců při nakládání s chemickými látkami a odpady
 • Vyřízení žádosti o netřídění odpadů
 • Odborná pomoc při žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • Zpracování potřebných provozních a havarijních řádů
 • Nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • Příprava na certifikaci podle systému ISO 14001
 • Odběry vzorků vod a odpadů a jejich vyhodnocení
 • Nakládání s obaly
 • Provozování čistírny odpadních vod, odlučovačů tuků, odlučovačů ropných látek
 • Vypracování protokolárního prohlášení o zařazení objektu do třídy A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií